El programa Esplai a l'escola

Imprimeix

Justificació del programa

Les activitats extraescolars que ofereixen les associacions de mares i pares del centres educatius tenen, històricament, moltes diverses formes pel que fa a la tipologia, continguts, gestió, motivacions, participants, ràtio d'alumnes/monitor, costos, etc. En entrar en un procés d'anàlisi i detecció de necessitats, es constatà que calia crear un marc de referència comú per a totes les escoles i associacions de mares i pares, que plantegés una metodologia de treball que fes possible:

Amb el programa Esplai a l'Escola, l'Ajuntament de Sabadell vol obrir una via de constant reflexió en relació amb el paper de les activitats extraescolars en el marc educatiu actual. Entenem que el temps d'esplai ha d'adquirir més protagonisme a l'hora de donar respostes educatives qualificades i organitzades que responguin als interessos i les necessitats de lleure de cadascun dels barris de Sabadell.

Es fa, tanmateix, necessari el suport a un programa com aquest per donar un nou impuls a les associacions de pares i mares i al teixit associatiu de la ciutat vinculat en el món de lleure.


Objectius generals


Punts Clau del Programa


Principis que inspiren el programa

Es fa del tot necessària la fluïda comunicació entre els monitors i monitores i els o les mestres corresponents.

La comunicació monitor-alumne es fa en llengua catalana, sense menyspreu de les etapes d'adaptació per als infants que ho requereixin. En qualsevol cas, es té com a referència el projecte lingüístic del centre corresponent.

La planificació i programació de les activitats es pacten escola per escola, per tal d'adaptar-se, tant com sigui possible, a les demandes, amb el benentès que la temporalització i horaris han d'estar en sintonia amb la dinàmica de l'escola i amb els tarannàs de cada col·lectiu.

El programa L'Esplai a l'Escola vetlla perquè el diferents tallers es desenvolupin segons la programació corresponent.


Organització i Funcionament

En relació a l'Ajuntament

En relació al Moviment d'Esplai del Vallès

En relació a les associacions de mares i pares d'alumnes

En relació a les entitats de lleure o equip de monitors responsa bles de les activitats

En relació al centre educatiu


Organs de control

Comissió de seguiment general d'extraescolars

És competència de l'Ajuntament de Sabadell el control i la inspecció del servei. La vigilància d'aquest servei s'ha de fer per mitjà de la Comissió de Seguiment General d'Extraescolars, la composició i funcions de la qual s'expliciten tot seguit. Aquesta comissió s'ha de constituir com a comissió delegada del Consell Escolar Municipal, al qual ha de donar compte periòdicament de l'evolució del programa.

Composició:

Durada dels càrrecs:

Els representants dels col·lectius de directors, AMPA i coordinadors han d'exercir el càrrec durant dos anys, al final dels quals els col·lectius respectius han d'elegir un nou representant amb els criteris que es considerin pertinents.

Funcions:

Comissió permanent

La Comissió de Seguiment General ha de delegar en la Comissió permanent la capacitat d'execució i de gestió directa.

Composició:

S'ha de reunir almenys a l'inici i a l'acabament de cada trimestre.
Aquesta comissió s'ha de reunir amb les diverses comissions d'extraescolars dels centres almenys al començament i a l'acabament de cada curs escolar, i sempre que calgui, per donar sortida a les dificultats que puguin sorgir.

Funcions:

Comissió d'extraescolars de centre

En el moment que un centre decideixi adherir-se al programa, ha de crear, en el marc del Consell Escolar de Centre, la Comissió d'extraescolars de centre d'acord amb el que preveu el Reglament Orgànic de Centres (ROC).

Composició:

Direcció del centre, responsable de l'AMPA (si n'hi ha), coordinador o coordinadora d'extraescolars del centre, coordinadora general del programa, tècnic d'Educació responsable del programa, educador o educadora social (quan calgui), les persones que la mateixa comissió consideri pertinents.

Funcions:


Gestió

Coordinador o coordinadora general del programa

La persona que assumeix aquesta responsabilitat és nomenada el Moviment d'Esplai del Vallès i ha de treballar en estreta col·laboració amb la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament.

Funcions:

Coordinador o coordinadora d'extraescolars de centre

El coordinador/a de cada centre és la persona encarregada de vetllar pel bon desenvolupament del programa en el seu centre educatiu. Aquest/a serà designat/da pel MEV.

Funcions:

Equip de monitors i monitores

El constitueixen tots els monitors i monitores als qui s'hagi encomanat la gestió i realització de les activitats extraescolars d'un centre determinat. Es prioritzarà la consolidació d'equips de monitors que pertanyin a un mateix esplai o entitat de lleure de l'entorn del centre o zona més pròxima.
En un i altre cas tot el monitoratge vinculat a un centre es constituirà en equip de treball.

Funcions:

La regulació de les actuacions dels monitors/es es regeix per les "Bases de funcionament dels monitors de les activitats extraescolars", que ha d'aprovar la Comissió de seguiment general d'extraescolars.

Representant de l'AMPA

Serà un pare o una mare escollida per la junta de l'AMPA del centre corresponent.

Funcions:

Equip directiu del centre educatiu

L'equip directiu ha de decidir quin del seus components representa l'òrgan de direcció i de gestió del centre en les comissions de control i seguiment del programa bé sigui en l'àmbit del propi centre o de ciutat.
Facilitar els contactes que es considerin necessaris entre els monitors i els tutors o mestres especialistes.
Facilitar la compatibilitat dels espais i la infraestructura que sigui escaient per a les activitats extraescolars.


Pla de Formació

Tal com recull el document base del programa Esplai a l'Escola, enguany es vol continuar la dinàmica iniciada en cursos passats i proposar un nou pla de formació dels monitors i monitores implicats en el programa, per tal de garantir la qualitat i la constant millora de les activitats.

La proposta que fem a continuació s'ha elaborat des del MEV amb el suport de l'Aula d'Esplai del Vallès (escola vinculada al moviment) i de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament. La proposta, per tant, recull la pauta de continguts, de professorat i de la gestió general.

Els objectius que es volen assolir són els següents:


Jornades de Formació

Objectius

Destinataris

Monitors i monitores d'extraescolars acollits al programa Esplai a l'Escola.

Es planteja de dues formes ben diferenciades: formació en línia i formació presencial.


Formació en Línia

Objectius

Durada

Els monitors i monitores coordinadors i coordinadores disposaran d'un mes, de l'1 al 31 d'octubre, per fer aquesta formació i n'obtindran un certificat.

Tots els monitors i monitores que entrin al programa durant el curs també hauran de realitzar-lo.


Formació Presencial

Objectius

Dates de realització

Lloc

Moviment d'Esplai del Vallès
C/ Major, 70
Sabadell


Formació reglada

És l'única formació reconeguda que dóna accés a titulació (títol de monitors i directors) expedida per la Generalitat de Catalunya i vàlida en el camp de l'educació en el lleure infantil i juvenil. Aquesta formació només la poden fer escoles reconegudes a tal efecte, com ho és l'Aula d'Esplai del Vallès.

Els monitors i les monitores que pertanyen a esplais vinculats al programa de l'Ajuntament l'Esplai a l'Escola, que dóna suport a les activitats extraescolars,
tindran una subvenció de 100 per cada curs que realitzin.

Curs de Monitor

Consta d'una etapa lectiva de 100 hores, distribuïdes en dos àmbits:

Un cop acabat el curs teòric, cal fer 150 hores de pràctiques.

Curs de Director

El curs té una etapa lectiva de 170 hores de classe, dividides en:

Aquest curs l'hauran de fer els coordinadors d'activitats extraescolars de cada una de les escoles.

L'AEV ofereix cursos intensius d'estiu, hivern i primavera.

Per a més informació

Aula d'Esplai del Vallès

C/Major, 70,

08208 Sabadell

Mòdul de Direcció d'Extraescolars

Adreçat als coordinadors i coordinadores, monitors i monitores d'activitats extraescolars acollits al programa Esplai a l'Escola amb experiència i interès per ser coordinadors o coordinadores.

Es durà a terme si hi ha prou demanda.