Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Projecte

El programa Esplai a l'escola - Gestió

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
El programa Esplai a l'escola
Objectius generals
Punts Clau del Programa
Principis que inspiren el programa
Organització i Funcionament
Organs de control
Gestió
Pla de Formació
Jornades de Formació
Formació en Línia
Formació Presencial
Formació reglada
Mòdul de Direcció d'Extraescolars
Totes les pàgines

Gestió

Coordinador o coordinadora general del programa

La persona que assumeix aquesta responsabilitat és nomenada el Moviment d'Esplai del Vallès i ha de treballar en estreta col·laboració amb la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament.

Funcions:

 • Facilitar el contacte i coordinació entre els coordinadors/es dels centres.
 • Sistematitzar fórmules que millorin la gestió de la difusió, inscripcions i informació a les famílies.
 • Establir mecanismes per a l'avaluació contínua de totes les activitats de les escoles del programa.
 • Gestionar amb la màxima celeritat les incidències dels diferents centres educatius.
 • Supervisar les programacions de totes les activitats que es desenvolupen i vetllar pel seu desenvolupament així com els seus components didàctics i educatius.
 • Supervisar l'ús i optimització dels recursos i espais de cada centre.
 • Assessorar els coordinadors/es d'extraescolars de centre i els respectius monitors/es en la seva tasca educativa.
 • Donar suport la tasca de tots els implicats en el programa.
 • Formar part de la comissió de seguiment general d'extraescolars de Sabadell.
 • Mantenir contactes periòdics amb els responsables de les AMPA i les direccions de cada centre educatiu.

Coordinador o coordinadora d'extraescolars de centre

El coordinador/a de cada centre és la persona encarregada de vetllar pel bon desenvolupament del programa en el seu centre educatiu. Aquest/a serà designat/da pel MEV.

Funcions:

 • Coordinar-se amb la persona responsable de l'AMPA.
 • Facilitar la comunicació entre pares i mares i monitors i monitores.
 • Participar, si cal, en el procés de difusió i inscripcions durant l'inici de curs.
 • Preveure i donar sortida a les incidències (baixes, absències, faltes ... )
 • Control global d'assistències.
 • Supervisar les programacions de les diferents activitats.
 • Gestionar adequadament els materials.
 • Control i seguiment del pressupost.
 • Organitzar conjuntament amb la coordinadora general els horaris, monitors, grups, etc.
 • Coordinar els monitors/es del centre acollit al programa d'extraescolars.
 • Elaboració de materials de suport.
 • Vetllar perquè s'elaborin els informes d'inici de curs i realització de la memòria final.
 • Assistir a les reunions de la comissió d'extraescolars de centre.
 • Vetllar pel bon ús  del diari del monitor.

Equip de monitors i monitores

El constitueixen tots els monitors i monitores als qui s'hagi encomanat la gestió i realització de les activitats extraescolars d'un centre determinat. Es prioritzarà la consolidació d'equips de monitors que pertanyin a un mateix esplai o entitat de lleure de l'entorn del centre o zona més pròxima.
En un i altre cas tot el monitoratge vinculat a un centre es constituirà en equip de treball.

Funcions:

 • Programació trimestral i diària de les activitats.
 • Previsió dels materials necessaris.
 • Desenvolupament dels tallers.
 • Control d'assistència dels nens i nenes i passar les dades diàriament al coordinador o coordinadora.
 • Valoració de les activitats realitzades i de les incidències de cada dia.
 • Vetllar perquè les famílies dels alumnes rebin periòdicament informació de les activitats realitzades i principals àmbits educatius treballats.

La regulació de les actuacions dels monitors/es es regeix per les "Bases de funcionament dels monitors de les activitats extraescolars", que ha d'aprovar la Comissió de seguiment general d'extraescolars.

Representant de l'AMPA

Serà un pare o una mare escollida per la junta de l'AMPA del centre corresponent.

Funcions:

 • Cal que estigui localitzable pel coordinador/a d'extraescolars del centre per poder fer front a qualsevol incidència.
 • Periòdicament, valorarà les activitats i el seu grau d'acceptació per part dels pares i mares i n'informarà la comissió permanent, quan es requereixi, d'acord amb els criteris de la comissió general de seguiment i la del mateix centre.
 • Mantenir informada la Junta de l'AMPA del funcionament de les activitats.
 • Estar en contacte amb el coordinador o coordinadora d'extraescolars del centre i amb la coordinadora general del programa.

Equip directiu del centre educatiu

L'equip directiu ha de decidir quin del seus components representa l'òrgan de direcció i de gestió del centre en les comissions de control i seguiment del programa bé sigui en l'àmbit del propi centre o de ciutat.
Facilitar els contactes que es considerin necessaris entre els monitors i els tutors o mestres especialistes.
Facilitar la compatibilitat dels espais i la infraestructura que sigui escaient per a les activitats extraescolars. 

Benvolgudes famílies, escoles, monitors/es i coordinadors/es,

el programa Esplai a l'escola va finalitzar les seves activitats extraescolars el darrer dia 31 de maig.

Seguim treballant per poder començar de nou el programa el proper octubre.

 

Fins aleshores i bones vacances!