Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Projecte

El programa Esplai a l'escola - Organs de control

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
El programa Esplai a l'escola
Objectius generals
Punts Clau del Programa
Principis que inspiren el programa
Organització i Funcionament
Organs de control
Gestió
Pla de Formació
Jornades de Formació
Formació en Línia
Formació Presencial
Formació reglada
Mòdul de Direcció d'Extraescolars
Totes les pàgines

Organs de control

Comissió de seguiment general d'extraescolars

És competència de l'Ajuntament de Sabadell el control i la inspecció del servei. La vigilància d'aquest servei s'ha de fer per mitjà de la Comissió de Seguiment General d'Extraescolars, la composició i funcions de la qual s'expliciten tot seguit. Aquesta comissió s'ha de constituir com a comissió delegada del Consell Escolar Municipal, al qual ha de donar compte periòdicament de l'evolució del programa.

Composició:

 • El regidor o la regidora d'Educació, en qui recau la presidència.
 • El cap o la cap del servei d'Educació,
 • El cap o la cap de la secció d'on depengui la gestió del programa.
 • El tècnic o la tècnica d'Educació en qui recau la responsabilitat i gestió general del programa,
 • Un tècnic o una tècnica responsable de la Regidoria de Serveis Socials,
 • Un tècnic o una tècnica del Moviment d'Esplai del Vallès,
 • La coordinadora o el coordinador general del programa,
 • Un director o una directora de primària nomenat/da per la junta de directors,
 • Un o una representant de les AMPA, nomenat entre els responsables de les associacions de mares i pares d'alumnes dels centres adherits al programa,
 • Un coordinador o una coordinadora d'extraescolars de centre en representació de tots els coordinadors i coordinadores.

Durada dels càrrecs:

Els representants dels col·lectius de directors, AMPA i coordinadors han d'exercir el càrrec durant dos anys, al final dels quals els col·lectius respectius han d'elegir un nou representant amb els criteris que es considerin pertinents.

Funcions:

 • Controlar el funcionament del programa en els seus aspectes educatius i de gestió.
 • Vetllar per la formació dels monitors/es i dels responsables de les AMPA vinculats a la gestió del programa.
 • Analitzar i donar resposta als problemes o situacions que siguin plantejats per les comissions d'extraescolars dels centres.
 • Fer propostes de millora del programa.
 • Establir els mecanismes i les estratègies per garantir l'avaluació contínua del programa.
 • Establir els criteris generals i les línies mestres de futur del programa.
 • Elaborar la memòria anual d'activitats.

Comissió permanent

La Comissió de Seguiment General ha de delegar en la Comissió permanent la capacitat d'execució i de gestió directa.

Composició:

 • El tècnic o la tècnica del departament d'Educació de l'Ajuntament en qui recau la responsabilitat i gestió del programa.
 • El coordinador o la coordinadora general del programa.

S'ha de reunir almenys a l'inici i a l'acabament de cada trimestre.
Aquesta comissió s'ha de reunir amb les diverses comissions d'extraescolars dels centres almenys al començament i a l'acabament de cada curs escolar, i sempre que calgui, per donar sortida a les dificultats que puguin sorgir.

Funcions:

 • Vetllar per l'adequat funcionament del programa en la gestió del dia a dia.
 • Proposar a la Comissió de Seguiment General, per a la seva aprovació, les pautes de funcionament general del programa al llarg d'un curs escolar.
 • Establir les normes generals d'avaluació per a tots els centres.
 • Analitzar els problemes que puguin sorgir i donar-hi la sortida adequada.

Comissió d'extraescolars de centre

En el moment que un centre decideixi adherir-se al programa, ha de crear, en el marc del Consell Escolar de Centre, la Comissió d'extraescolars de centre d'acord amb el que preveu el Reglament Orgànic de Centres (ROC).

Composició:

Direcció del centre, responsable de l'AMPA (si n'hi ha), coordinador o coordinadora d'extraescolars del centre, coordinadora general del programa, tècnic d'Educació responsable del programa, educador o educadora social (quan calgui), les persones que la mateixa comissió consideri pertinents.

Funcions:

 • Elaboració dels criteris i directrius de centre per a l'adequat funcionament de les activitats extraescolars.
 • Planificació de les activitats del curs en base a:
  • Necessitats de l'alumnat.
  • Demandes dels pares i mares.
  • Avaluació de resultats dels cursos anteriors.
  • Grups d'edat dels alumnes.
  • Disponibilitat d'espais i optimització de recursos.
 • Seguiment de les activitats del curs.
 • Resolució dels conflictes referents a les extraescolars que apareguin dintre de l'àmbit de l'escola que no s'hagin pogut resoldre pels responsables directes.
 • Proposar actuacions que reverteixin en la millora del servei.
 • Elevar propostes a la comissió de seguiment general d'extraescolars.
 • La comissió d'extraescolars de centre s'ha de reunir, pel cap baix, al començament i a l'acabament de cada curs i sempre que qualsevol dels membres ho requereixi amb el vistiplau de la Comissió Permanent.


 

Des del curs 2010-11 que aquesta web està en funcionament.

A partir del mes de febrer de 2014, aquesta web continuarà funcionant com a plataforma de difusió del programa Esplai a l'escola, però l'apartat dels blocs per cada escola passa a una nova web:

esplaialescolasbd.blogspot.com