Esplai a l'escola

 • Augmenta la mida de la font
 • Mida de la font per defecte
 • Disminueix la mida de la font
Home Projecte

El programa Esplai a l'escola - Organització i Funcionament

Correu electrònic Imprimeix PDF
Índex d'article
El programa Esplai a l'escola
Objectius generals
Punts Clau del Programa
Principis que inspiren el programa
Organització i Funcionament
Organs de control
Gestió
Pla de Formació
Jornades de Formació
Formació en Línia
Formació Presencial
Formació reglada
Mòdul de Direcció d'Extraescolars
Totes les pàgines

Organització i Funcionament

En relació a l'Ajuntament

 • L'Ajuntament de Sabadell gestiona i supervisa tots els processos i les actuacions del programa, en estreta col·laboració amb el Moviment d'Esplai del Vallès (MEV).
 • Els acords de col·laboració abans esmentats tenen sempre en compte les respectives AMPA del centres adherits al programa.
 • L'Ajuntament presideix i coordina les tasques de la comissió de seguiment general de les activitats extraescolars.
 • L'Ajuntament forma part de la comissió permanent.
 • L'Ajuntament participa en les diferents comissions que s'estableixen en l'àmbit dels centres educatius.
 • L'Ajuntament informa periòdicament el Consell Escolar Municipal (CEM) del desenvolupament del programa.
 • L'Ajuntament aporta els mitjans tècnics necessaris pell bon funcionament del programa.
 • L'Ajuntament vetlla perquè les activitats extraescolars siguin accessibles a tot l'alumnat.

En relació al Moviment d'Esplai del Vallès

 • El Moviment d'esplai del Vallès té al seu càrrec la coordinació general del programa Esplai a l'escola, així com la coordinació de tots els esplais i entitats de lleure vinculats al programa.
 • Vetlla pel bon funcionament i organització de les activitats que es duen a terme a totes les escoles que participen al programa.
 • Vetlla pel bon desenvolupament de les tasques de l'equip humà que desenvolupa el dia a dia del programa.
 • Estableix un pla de formació permanent dels monitors/es implicats en el programa per tal de garantir la constant millora de les activitats que es duguin a terme.
 • Dóna comptes dels resultats de la seva gestió a la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament, amb la qual manté una estreta relació per tal de garantir una bona gestió del programa Esplai a l'escola.
 • Forma part de la comissió de seguiment general de les activitats extraescolars i de la comissió permanent.
 • Participa en les diferents comissions que es constitueixin en l'àmbit dels centres educatius o de zones.
 • S'encarrega de la selecció acurada de tot l'equip humà de monitors/es i coordinadors/es que desenvolupen les activitats del programa.

En relació a les associacions de mares i pares d'alumnes

 • L'AMPA ha de garantir la cobertura de responsabilitat civil mitjançant una pòlissa d'asegurança.
 • Es fa càrrec de la planificació general de les activitats, en el si de la comissió d'extraescolars de centre, amb el suport del MEV i la resta de membres que formen part d'aquesta comissió: la direcció del centre, l'Ajuntament i el coordinador/a de les extraescolars del centre.
 • S'implica activament i en la mesura del que li sigui possible en la gestió dels processos de difusió i inscripció.
 • Col·labora en el control de les incidències i informació a les famílies del centre.
 • Assisteix a les reunions que convoquin els diferents òrgans on estiguin representats.
 • Estableix les vies de comunicació amb els diferents col·lectius o òrgans de gestió del programa.
 • Formalitza  els acords entre l'AMPA i el MEV i atén les obligacions econòmiques i contractuals que se'n derivin.
 • Convé amb l'Ajuntament les clàusules per les quals es regeixen les activitats extraescolars que hagi pactat la comissió d'extraescolars del centre.
 • En el cas que un centre no tingui operativa cap associació de mares i pares, els òrgans de gestió del programa acordaran amb el centre educatiu (consell escolar i equip directiu) la formalització d'acords.
 • L'AMPA ha de designar un/a representant de la seva mateixa junta que es responsabilitzi de les activitats extraescolars

En relació a les entitats de lleure o equip de monitors responsa bles de les activitats

 • Els monitors i monitores implicats en el programa han de tenir la capacitat tècnica i la formació necessària pell desenvolupament de les tasques que els són pròpies.
 • Cal que tinguin el títol de monitor de temps lliure.
 • Han de planificar, dissenyar i desenvolupar el programa d'activitats de l'escola corresponent, d'acord amb els pactes establerts.
 • Han de programar amb antelació el desenvolupament de les activitats corresponents, tot garantint-ne la qualitat i l'adequada optimització dels recursos adients.
 • Han de controlar i fer el seguiment de l'alumnat que participa en les activitats. Al seu torn, els monitors/es han de donar informació puntual de les incidències als pares i mares dels infants i al coord inador/a de centre.

En relació al centre educatiu

 • El programa Esplai a l'Escola s'implanta als centres on l'equip directiu i el claustre mostrin interès i disponibilitat per fer possible la necessària coordinació entre l'espai docent i el de lleure.
 • El Consell Escolar del centre educatiu ha d'aprovar la voluntat de formar part del programa Esplai a l'Escola.
 • La direcció, o persona de l'equip directiu en qui delegui, ha de participar activament en els òrgans de gestió i de control del programa.


 

Com cada any, durant el mes de desembre, en el context del programa Esplai a l'escola, es van dur a terme les jornades de formació per a tots els monitors/es i coordinadors/es que treballen a les 14 escoles que participen al programa.

L'objectiu d'aquestes jornades és oferir als educadors/es una formació continuada així com ampliar els recursos dels quals disposen.

Enguany, els monitors/es i coordinadors/es, van poder participar a les següents sessions de formació:

Treball de contes amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Narració de contes.
 • El treball amb infants dels contes durant el curs.
 • Creació de tallers amb infants.

La formació va estar impartida per l’animador infantil i educador, Carles Cuberes. (www.carlescuberes.com).

Cuinem Contes. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació de la cuina a eixos d’animació.
 • Elaboració de receptes senzilles.
 • Promoció d’una alimentació saludable.
 • Seguretat i higiene

La formació va estar impartida per l’animador, educador, tècnic en manipulació  d’aliments i formador, Sergi Gil.

Esport i Esplai. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • La vinculació del món de l’esport a l’educació en el lleure, tenint en compte l’educació en valors.
 • La diferència entre la competició i la competitivitat.
 • El paper de l’educador/a en les competicions.
 • Dinàmiques i jocs  per potenciar  la cooperació entre infants

La formació va estar impartida per l’educador i formador de jocs, Eduard Valls.

Informàtica amb infants. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • L’infant i les noves tecnologies.
 • Com treballar les sessions d’informàtica amb els infants.
 • Com vincular la informàtica a un eix d’animació.
 • La recercar de recursos educatius informàtics per a infants.

La formació va estar impartida per la pedagoga i coordinadora general d’Esplai a l’escola, Anna Pons.

L’atenció als infants en entorns amb diversitat cultural. Aquesta formació va tenir en compte les necessitats específiques de:

 • Potenciació de l’àmbit de les relacions.
 • L’avaluació dels prejudicis de l’educador.
 • Interculturalitat.

La formació va estar impartida per l'antropòleg,  educador i formador Martí Galofré.